Ýazaňda hamala hiç wagt hiç kime okamaga bermejek ýaly ýaz.

Prokuror bardy, ýöne ol göze görünenokdy. Ol ýörüte kiçijek otagda, perdäň aňarsynda otyrdy. Oň diňe sesi gelýärdi. Ol şol ýerden kanun bozyjyny aýyplaýardy. Kanuny bozyjy Mämmet entek suda gatnaşyp görmändi, şonuň üçin oňa prokuroryň gizlenmegi bir bada geň bolup göründi. Soň bolsa bar zat öz özünden düşnükli bolan ýalam boldy.

–Kanun-bozujylaryň ar almasyndan çekinýändirdä Prokuror? –Mämmet oýlandy. –Eger şeýle bolsa näme üçin Prokuror ýöne bir ýüzüne nikap dakyp adamlaryň arasyna ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 57 | Добавил: Awtor | Дата: 24.09.2019 | Комментарии (1)

Kärhana “Arzuw”

Daşgy gapy haýaljakdan açyldy we ol ýerden utanjaň oglanyň kellesi göründi.

–Girmek mümkinmi? –Kelle sorady.

Otagyň eýesi bolsa owadan gyzdy, ol gyzyň sesi hem özi ýaly owadandy. Ol owadan sesi bilen jogap berdi we mähirli ýylgyrdy.

–Dagy näme, hökman giriň.

Çekinjeň oglan çekinjeň ädimler bilen otaga ätledi we daş töweregini synlamaga başlady. Otagyň içi örän owadandy we geňdi. Utan ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 63 | Добавил: Awtor | Дата: 09.08.2019 | Комментарии (1)

Ýorgan (Mistiki hekaýa)

Nädip durmuşdan kösenmän gitmeli? Bu soraga men jogaby ýaman kän gözledim. Özüňi asmak çykalga däl, sebäbi ýüpden sallanyp duran wagtyň az salymam bolsa ejir çekýäň. Ajal bir bada saňa elini uzadanok. Ondan başgada öziňi asmaň hem öz inçe tilsimleri bar eken. Ýüpiň halkasyny nädogry etseň ol seň boýnyňy doly gysanok we sen aňsat ölümiň ýerine ep esli wagt kösenýäň, janyň çykman sallanyp durýaň. Belkide ölmän diri galmagyňam mümkin. Eger diri galaýsaň durmu ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 57 | Добавил: Awtor | Дата: 23.06.2019 | Комментарии (0)

Berlinyň eteginde

4-nji bölüm

Ýene Näzik barada...

Göz ýaşlary indi diňdi, duýgylar öçdi. Näzige mahsus sowuklyk ýene-de gaýdyp geldi. Ol indi aglasy gelenok, esasanda ol haramzada üçin. Suraty köp wagytlap göz öňünden aýyrmady. Işe sagat 2-den gijä galman barsaň bolýar. Şol wagyta çenli ol boşdy. Bolan zatlar we etmeli işler barada oýlandy. Keselhanadaky näsagyň adyny ýatlajak boldy, seýregräk hem köne at bolmaly, —pikirlendi Näzik.

& ... Yzyny oka »

Категория: Powestlar | Просмотров: 84 | Добавил: Awtor | Дата: 25.03.2019 | Комментарии (0)

Berliniň eteginde

1-nji bölüm

Karidorda aýak sesleri eşidildi, kafel polyň ýüzünden biri öz ökjelerni urýardy, elbetde ol zenan. Mämmet palatada ýatan ýerinden, gapyň aňarsyndan gelýän sesleri diňledi. Başda ol sesler uzakdan gelýärdi, soň ýuwaş ýuwaş ýakynlaşdy, iň soňunda palataň deňine ýetdi, we aşhana tarap sowulyp, geçip gitdi.

—Bibi dogtar öýdýän, ýöreýşi şoňky. Bu gije şoň nobatçylygymyka? —Mämmet öz pikirlerini daşyndan aýdanyny duýman galdy.
... Yzyny oka »
Категория: Powestlar | Просмотров: 54 | Добавил: Awtor | Дата: 25.03.2019 | Комментарии (0)

Hakyky adalat biz (1-nji bölüm)

Rahmanyň bolup gelşi, gaçyran puluny gözleýän garry adamy ýatladýardy. Ol her ädimini zordan ädýärdi, başy ýere salykdy, ol öýine tarap gidesi gelenokdy, ýöne başga alaç hem ýokdy, eýýäm gün ýaşyp barýardy, isleseň islemeseň öýe ýatmaga baraýmalydy. Öýde bolsa oňa Jähennem garaşyp durdy. Rahman öz aýalynyň adyny şeý diýip tutýardy, hakykatda bolsa ol gyzyň ady Jahandy. Gara saçly owadan gyz, has takygy ol öň gyzdy, bu wagt bolsa gelindi, Rahmanyň geli ... Yzyny oka »
Категория: Powestlar | Просмотров: 78 | Добавил: Awtor | Дата: 13.01.2019 | Комментарии (0)

Adalat enjamy / fantastiki hekaýa

—Işden kowulan Perişde göresiň gelýärmi? —Oraz sorady.

—Işden kowylan Perişde? —men geň galdym.

—Hawa, kowulan Perişde, —Oraz tassyklady.

—Bäh, beýlede däliler bolýamy?

—Bolýan eken dos, —diýdi Oraz. Özim geň galyp otyryn. 8 ýyl bäri işlesemde özine Perişdedir öýdýän näsagy birinji gezek görýän. Özine Şeýtandyr öýdýäni gördük, özine Hudaýdyr ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 360 | Добавил: Rahman | Дата: 16.12.2018 | Комментарии (0)

Hekeýäň ady göçme manyda däl, guýy hakykatdanam gürleýär, siz muňa özüňiz göz ýetirip bilersiňiz. Süýji suwly guýy, edil obaň ýüreginde. Obaň ady üç guýy, sebäbi ol obada üç sany guýy bar, iki guýy ajy suwly, bir guýy süýji suwly. Guýular bir birinden daşda däl, el uzadaýmaly, ýöne barybir suwlary tapawutly. Biziň wakamyz süýji suwly guýy barada gider. Ajy suwly guýular bize gyzykly däl, ol guýulardan adamlar suw içenoklar, ol guýulardan diňe mal-gara suw berýärler. Süýji suwly guýy adamlar ü ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 85 | Добавил: Rahman | Дата: 16.12.2018 | Комментарии (0)

Otagyň içi tümdi we çygdy, daşarda ýagyş ýagýardy. Daş töwerekden palçyk bilen öl otlaryň ysy gelýärdi. Giçlik başlan ýagyş entegem diňmändi. Wagyt bolsa eýýäm daňdana ýakyndy. Jemal ýatan ýerinden gymyldaman başyndan sypan ýaglygyny gözläp tapdy, we düwinini çözdi. Täzeden daňmaga taýýarlap epledi, we baş ujynda goýdy. Aýagy bilen itişdirip dyzyndan geçen köýnegini düzetdi, howwa, ol ýerinden turasy gelenokdy.

Jemal bir gorkynç düýşden oýanypdy, ýöne düýşinde gören zatlary öldür ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 57 | Добавил: Rahman | Дата: 16.12.2018 | Комментарии (0)

—Sen kim, —ol menden gaty geň galyp sorady.

Ýaňy ölen adama näme jogap berjek? Men Çynar diýdim men. Ol meň jogabyma geň galmady. Şahalarymyň birinde otyryp, ýere seretdi.

—Ýerde ýatan menmi? —sorady ol. Eli bilen bolsa oturguçda ýatan jesedi görkezdi.

—Howwa, —diýdim men. Sen ýaňja diridiň indi, bolsa öli, ýok, öli diýip edil ölem däl, ýöne başgaçarak diri.

Ol meň sözlerime pikirlenjek boldy, ýöne başa ba ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 42 | Добавил: Rahman | Дата: 16.12.2018 | Комментарии (0)

1 2 »