Ýazaňda hamala hiç wagt hiç kime okamaga bermejek ýaly ýaz.

1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi. Her hepdäň aýagyna bolsa, Jahangiriň ýatýan jaýyna owadan gyzy salýardylar, gyzlar her gezek başgady. Jahangir öz ýurdynda, azatlykda ýaşap ýören wagty, beýle hezilligi görmändi. Beýle sylag hormat üç ... Yzyny oka »
Категория: Powestlar | Просмотров: 1 | Добавил: Awtor | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime elamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba duşmazymdan ozal, men ateist bolan bolmagymam ähtimal? Kuran meni diýseň geň galdyrdy. Meň ilkinji okan Kuranym, Albert Şumowski diýen adamyň rus diline terjime eden kitabydy. Özem ýöne bir terjime däl, goşgy görnüşinde terjime. Belkem Kurany ilki başda goşgy görnüşinde okamadyk bolsam, bu kitap bilen men hiç wagyt gyzyklanmasamam gyzyklanmazdym? Jadyly kitap, ol kitaby eline alan adamyň durmuşy hökman özgeräýmeli. Meň hem du ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 7 | Добавил: Awtor | Дата: 01.08.2020 | Комментарии (0)

Rahmanyň garşysynda dört sany adam otyrdy. Rahman bilen ol dört adanyň arasyndan, edil çeşme ýaly bolup giň saçak geçýärdi. Saçagyň üsti her dürli nygmatlardan dolydy. Rahman bolsa geň galýardy. Bu dört adamyň göçüp gelenine 4 sagat hem bolanok, bular bolsa eýýäm bir giden zat taýýarlap ýetişipdirler. Rahman hiç zat gürlemän diňe daş töwregi synlaýardy. Ol asla az gürleýärdi, nätanyş adamlaryň arasynda welin aslada agzyndan birje söz gaçyranokdy. Bu gün ol hiç wagt düşmeýän ýagdaýyna düşüpdi. Ol ... Yzyny oka »
Категория: Powestlar | Просмотров: 20 | Добавил: Awtor | Дата: 26.06.2020 | Комментарии (0)

Bir otagly öýde ýeke özüm ýaşaýan. Menden başga adam ýok. Ýeke bolanym üçin öýde çüw-ýalaňaç gezýän. Meni aram aram penjiräň öňünde ýalaňaç görýän goňşylaryň men barada näme pikir edýänini bilemok. Olar maňa aklyndan azaşan diýýän bolmaklary mümkim. Olar mamla, men çyndanam aklymdan azaşan. Aklymdan azaşan bolanym üçin meni aýalyň taşlap gitdi. Aýalymyň ady Jahan. Men eýýäm 4 ýyl bäri ýalňyz. Jahan gyz meni dünýeden gaýtarjak bolup eýýäm 4 ýyl bäri molladan molla gatnap ýör. Ol gyz meň ölenimi i ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 89 | Добавил: Awtor | Дата: 18.05.2020 | Комментарии (0)

Hudaýyň iň birinji ýaradan adamy dogrysy bir tüýsli betgelşik boldy. Hudaýyň nädip ony biziň öňümize çykarmaga utanmadygyna men şu günem haýran? Soň Hudaý biziň barymyzy geň galdyrdy. Ol öz ýasan zadynyň öňünde baş egmegi buýurdy. Elbetde Perişdeleriň her biri baş egmekden boýun gaçyrdy. Heýde bir bölek palçygyň öňünde boýun egip bolarmy diýsene? Soň Hudaý bizden gaty gördi. Sen ol duýgy bilen tanyş bolmaly meň gadyrdan dostum? Sen azap edip bir zatlar kagyzyň ýüzüne çyrşaýaň, seň ýazan zadyň we ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 123 | Добавил: Awtor | Дата: 23.03.2020 | Комментарии (1)

Howa sowukdy, daşarda Fewral aýy höküm sürýärdi. Eýýäm bir hepde bäri gar sepeleýärdi. Şonuň üçin gurçun reňkli asman öňkisinden has pessaý ýaly bolup görünýärdi. Maýa gelinejäň göwnüne şeýle howada Aşgabadyň üstine äpet alýumin gazan düňderlen ýalydy. Gazanyň aşagyndan çykyp ýetişmedikleriň bary bolsa, Mollanapes tatryň içinde gizlenipdi. Nähili ýürekgysgynç we biderek adamlar? —Maýa gelineje olar barada pikir edýärdi. Tomaşalar wagytlaýynça ýatyrlypdy, onsoňam beýle howada hiç kim teatra gelje ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Awtor | Дата: 19.03.2020 | Комментарии (0)

Eger ýazmak nesibämde bar bolsa meň birinji romanym. Aşakda görkezilen diňe garalama görnüşde ýazylan waryýant. Dogrysy entek üstinde ençeme gezek işlemeli bolar. Alada gaýgylam azajyk yza tesse nesip bolsa şu ýyl ýazyp başlan zadymy tamamlajak bolaryn…
Romanyň stilini "Düzediş 22" we "Şemalyň aýdymyny diňle" eserleriňkä meňzetjek boldum.

1-njy bölüm (awtoryň nokadyndan)

Sözler öz akymy bilen akýar, men olara böwet bolamok. Maňa KA sen beýik ýazyjy bolarsyň diýdi ... Yzyny oka »
Категория: Romanlar | Просмотров: 64 | Добавил: Awtor | Дата: 15.02.2020 | Комментарии (0)

Prokuror bardy, ýöne ol göze görünenokdy. Ol ýörüte kiçijek otagda, perdäň aňarsynda otyrdy. Oň diňe sesi gelýärdi. Ol şol ýerden kanun bozyjyny aýyplaýardy. Kanuny bozyjy Mämmet entek suda gatnaşyp görmändi, şonuň üçin oňa prokuroryň gizlenmegi bir bada geň bolup göründi. Soň bolsa bar zat öz özünden düşnükli bolan ýalam boldy.

–Kanun-bozujylaryň ar almasyndan çekinýändirdä Prokuror? –Mämmet oýlandy. –Eger şeýle bolsa näme üçin Prokuror ýöne bir ýüzüne nikap dakyp adamlaryň arasyna ... Yzyny oka »
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 173 | Добавил: Awtor | Дата: 24.09.2019 | Комментарии (1)

Kärhana “Arzuw”

Daşgy gapy haýaljakdan açyldy we ol ýerden utanjaň oglanyň kellesi göründi.

–Girmek mümkinmi? –Kelle sorady.

Otagyň eýesi bolsa owadan gyzdy, ol gyzyň sesi hem özi ýaly owadandy. Ol owadan sesi bilen jogap berdi we mähirli ýylgyrdy.

–Dagy näme, hökman giriň.

Çekinjeň oglan çekinjeň ädimler bilen otaga ätledi we daş töweregini synlamaga başlady. Otagyň içi örän owadandy we geňdi. Utan ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 153 | Добавил: Awtor | Дата: 09.08.2019 | Комментарии (1)

Ýorgan (Mistiki hekaýa)

Nädip durmuşdan kösenmän gitmeli? Bu soraga men jogaby ýaman kän gözledim. Özüňi asmak çykalga däl, sebäbi ýüpden sallanyp duran wagtyň az salymam bolsa ejir çekýäň. Ajal bir bada saňa elini uzadanok. Ondan başgada öziňi asmaň hem öz inçe tilsimleri bar eken. Ýüpiň halkasyny nädogry etseň ol seň boýnyňy doly gysanok we sen aňsat ölümiň ýerine ep esli wagt kösenýäň, janyň çykman sallanyp durýaň. Belkide ölmän diri galmagyňam mümkin. Eger diri galaýsaň durmu ... Yzyny oka »

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 163 | Добавил: Awtor | Дата: 23.06.2019 | Комментарии (0)

1 2 3 »